Aanmelden  /  English  /  Français


Wist je dat...


Mainpress nog een van de
weinige uitgevers is die
technische print magazines voor ingenieurs en engineers in de Belgische markt heeft:

Engineeringnet Magazine Maintenance Magazine


Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden tussen:

Elke bezoeker van deze site
en
de verantwoordelijke voor deze site, zijnde:

Mainpress nv
Sociale zetel:              Zolderstraat, Otegem
Contact adres:            Boulevard des Canadiens 118, 7711 Dottignies
BTW:                           BE0447 885 622
Webmaster e-mail:     webmaster@engineeringnet.be
Webmaster telefoon:  +32 56 941168

Bescherming van uw gegevens
Alle gegevens van de bezoeker worden bijgehouden door Mainpress zelf en worden niet verhandeld, noch uitgeleend aan derden fysische of morele personen. Deze gegevens zullen binnen Mainpress enkel gebruikt worden binnen het kader van de professionele interesses van de bezoeker. Zie voor meer detail naar de “privacy policy”.

Intellectuele eigendom van inhoud van de site
Alle teksten, foto’s en andere data van gelijk welke aard zijn vanaf de datum van publicatie de eigendom van Mainpress . Niets van de inhoud van deze site mag door derden worden ontleend, gebruikt of verhandeld zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Zie hier voor meer detail naar het “disclaimer statement”.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site
De inhoud van de site wordt met grote zorg en te goeder trouw door de medewerkers van Mainpress samengesteld en online gezet. Er wordt naar gestreefd maximaal de deontologische en ethische waarden na te leven.  Indien echter door foute bron of vergissing de inhoud niet correct mocht blijken, dan zal die op vraag van de bezoeker, klant of ieder belanghebbende, worden verwijderd of rechtgezet zonder recht op enige schadevergoeding. Zie hier voor meer detail naar het “disclaimer statement” en de “verkoopsvoorwaarden

Interactieve diensten van de site
Het gebruik van de interactieve diensten van de site sluit in dat de gebruiker de algemene voorwaarden aanvaardt met specifieke aandacht voor de verkoopsvoorwaarden. Hieronder worden de interactieve mogelijkheden van de site opgesomd met in het kort hun betekenis. Als één of ander niet duidelijk mocht zijn dan kan de bezoeker vrijblijvend en gratis contact opnemen met de webmaster.

Betalende diensten, mogelijk na registratie: (zie verkoopsvoorwaarden)
Abonnement op Engineeringnet Magazine en Maintenance Magazine
Een abonnement op een tijdschrift kost 40 € (excl btw) per jaar
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging en een factuur.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het eerste nummer.

Inlassingen op de website (www.engineeringnet.be)
Voorafgaandelijke aankoop van credits:
550 credits à 500 euro, 1.150 credits à 1.000 euro en 1.750 credits à 1.500 euro.

• Plaatsen persbericht: 100 credits
• Plaatsen agenda-item: 50 credits

Voorafgaandelijke aankoop van jobcredits:
1 jobcredit kost 295 euro

• Plaatsing vacature: 1 jobcredit

U beschikt onmiddellijk over de aangekochte credits. U ontvangt nadien een factuur.
U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag tot inlassing en een bevestiging binnen de 48u de validatie van de plaatsing op de site.

Initiatie door de bezoeker van enige actie of transactie op de website veronderstelt dat hij zich schikt naar deze Algemene Voorwaarden en zijn verschillende onderdelen en geen eigen voorwaarden aanbrengt.

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van het bezoek van, of interactie met deze site mochten rijzen, kunnen enkel door de rechtbanken van Kortrijk, België worden beslecht.

Verkoopsvoorwaarden

1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum
Tijdige betaling van de factuur wordt gezien als een contractuele verplichting, onverminderd hier de mogelijkheid van de verkoper om de overeenkomst uit te voeren maar zonder ingebrekestelling een intrest van 6% op jaarbasis te berekenen, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van de factuurwaarde met een minimum van 75 €. Elke wanbetaling brengt verder de eisbaarheid mee van alle nog openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

2. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, wanneer aan voornoemde ingebrekestelling binnen de 5 werkdagen geen nuttig gevolg wordt gegeven. Dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding.

3. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht of te annuleren. Overmacht is een onvoorzienbare en onvermijdelijke gebeurtenis waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenissen na te komen. De opschorting of beëindiging van de overeenkomst door één van de partijen gebeurt schriftelijk of per e-mail aan het adres van de andere partij. Prestaties die reeds gedeeltelijk werden geleverd zullen desgevallend in verhouding worden aangerekend.

4. De verkoper is niet gehouden tot enige schadevergoeding die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door de verkoper geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of bewezen opzet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade.

5. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand na bevestiging per mail door de verkoper aan het geregistreerde adres van de koper. De verkoper kan altijd en zonder motivatie de overeenkomst met een mogelijke koper weigeren.

- Bij aankoop van Credits of jobcredits:
automatische boeking van de aangekochte credits op de persoonlijke ‘credits’-rekening van de koper. Deze persoonlijke lopende rekening kan door de koper online geraadpleegd, gebruikt en aangevuld worden.

- Bij het plaatsen van een persbericht, vacature of agenda-item:
De betrokken teksten worden door de koper direct in het onlinesysteem van de verkoper ingegeven volgens een aangereikte methode, maar zijn onderworpen aan de validatie door de verkoper. Na validatie krijgt de koper een bevestiging dat het ingevoerde item online gezet werd.

- Bij de aanvraag voor een abonnement op het tijdschrift:
Bij ontvangst van de factuur in handen van de koper op het geregistreerde adres. Het eerste nummer wordt verstuurd in de maand volgend op de ontvangst van de betaling.